git使用代理 Git

git使用代理

如果是socks协议,查看自己本地端口(如1080),则直接使用如下命令即可: 查看代理 git config --global --get http.proxy git config --globa...
阅读全文
git基本命令及原理机制整理 Git

git基本命令及原理机制整理

git可以说是最好用的分布式版本控制工具,梳理一下git主要的机制和功能。   一. git基本配置 安装git 设置 Git是分布式版本控制系统,分布式环境下工作。所以,每个机器都必须自报...
阅读全文